Wijzigingen - januari '24

Naar aanleidingen van het nieuwe verbintenissen recht werden er enkele kleine aanpassingen doorgevoerd aan onze algemene voorwaarden. We sommen ze hieronder graag even voor u op:

Gewijzigde artikels

Artikel 1: De definities van de begrippen “overeenkomst” en “specifieke voorwaarden” werden uitgebreid.

Artikel 2 over de totstandkoming van een overeenkomst tussen de klant en Office-IT werd verder verduidelijkt.

Artikel 10: werd aangevuld met de informatie dat vanaf heden de algemene voorwaarden van producten en diensten van derde leveranciers die wij als Office-IT doorverkopen aan onze klanten, worden bekend gemaakt aan de klant via de website van Office-IT (link).

Artikel 15: de index voor prijsaanpassingen werd gewijzigd naar van de oude algemene agoria index naar de nieuwe agoria digital index die meer aansluit bij de activiteiten van Office-IT. 

Artikel 19 en artikel 20: de betalingstermijnen lopen vanaf ontvangst van de factuur in plaats van vanaf de factuurdatum.

Artikel 30: De vaste maandelijkse prijs voor monitoring en onderhoudsdiensten werd beter in detail omschreven. De monitoring en onderhoudsdiensten worden aangerekend aan een vaste prijs per toestel/device per maand.

Artikel 59: toevoeging van de alinea “In het geval een Partij verhinderd wordt door van een geval van Overmacht, dan zal hij de andere Partij daarvan schriftelijk op de hoogte stellen binnen een redelijke termijn na aanvang van het geval van Overmacht.”

Punt 18, artikel 60 werd toegevoegd en handelt over wat te doen in geval van imprevisie. ‘Imprevisie’ wijst op een onvoorzienbare situatie die een dermate ernstig onevenwicht doet ontstaan tussen de contractpartijen dat de verdere uitvoering van de overeenkomst in onveranderde omstandigheden buitengewoon nadelig is voor één contractpartij

De volledige algemene voorwaarden vindt u hieronder.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Definities

Artikel 1.

“Algemene Voorwaarden”: het onderhavige document met titel ‘Office-IT – Algemene voorwaarden’;
“Bijlage(n)”: de service voorwaarden/appendices bij de Specifieke Voorwaarden waarin de te leveren Diensten omschreven staan;
“Derde Leveranciers”: de producent of leverancier van Producten en/of Diensten die de Klant afneemt via OFFICE-IT, waarbij OFFICE-IT optreedt als een reseller of sub-licentiegever of die de Klant zelf afneemt van een derde partij.
“Derde Leveranciers Algemene Voorwaarden”: de algemene voorwaarden van de Derde Leveranciers die van toepassing zijn op het Product of de Dienst;
“Diensten”: de diensten die de Klant afneemt zoals opgelijst in de Specifieke Voorwaarden en zoals verder omschreven in de Bijlage(n);
“Inloopperiode”: de periode van drie (3) maanden waarbij geen kortingen verschuldigd zijn en waarbij OFFICE-IT niet verantwoordelijk is voor het niet behalen van de in de Bijlagen of Specifieke Voorwaarden bepaalde service levels. De Inloopperiode neemt een aanvang op het moment dat de Diensten in productie worden gesteld;
“Klant”: de klant vermeld in de Specifieke Voorwaarden;
“OFFICE-IT”: OFFICE-IT bv, met maatschappelijke zetel te 2100 Deurne, Buizerdlaan 20 en exploitatiezetels te 2250 Olen, Lammersdries-Zuid 17D en te 2640 Mortsel, Armand Segerslei 118, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0876.855.551
“Overeenkomst”: de Algemene Voorwaarden, de Specifieke Voorwaarden, Derde Leveranciers Algemene Voorwaarden, de verwerkersovereenkomst en enig ander document waarvan Partijen aangeven dat dit deel uitmaakt van de Overeenkomst;
“Overmacht”: de situatie waarin de uitvoering van de Overeenkomst voor één van de Partijen geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, buiten de wil van de Partij(en) wordt verhinderd, waaronder begrepen natuurrampen, oorlog, oproer, terrorisme, epidemieën, pandemieën, stroomuitval of stroomstoring, technische defecten, faillissement, overmacht of wanprestatie van derden waaronder begrepen leveranciers van OFFICE-IT, brand, vandalisme, bedrijfsongevallen, ziekte, staking, algemene vervoersproblemen, belemmerende maatregelen van enige overheid, storing van internet, datanetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten, onbeschikbaarheid van servers van derden of enige andere omstandigheid waarvan de oorzaak buiten de invloed van OFFICE-IT ligt;
“Partij(en)”: Afhankelijk van de context, OFFICE-IT, de Klant of beide;
“Product”: de hardware en/of software die OFFICE-IT levert, zoals opgenomen in de Specifieke Voorwaarden en waarvoor de Derde Leverancier Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing zijn;
“Reactietijd”: de tijdsduur tussen een correcte melding door de Klant van een storing of probleem en de aanvang van de werkzaamheden door OFFICE-IT verband houdend met de oplossing daarvan;
“Specifieke Voorwaarden”: een aan deze Algemene Voorwaarden onderworpen overeenkomst die de specifieke uitvoeringsmodaliteiten van deze Overeenkomst beschrijft (bv: een voorstel, een offerte of een bestelbon, alsook de prijslijst);
“Uitvoerder(s)”: de personeelsleden en zelfstandige medewerkers/consultants/freelancers waarop OFFICE-IT beroep doet voor de uitvoering van de Overeenkomst;
“Vertrouwelijke Informatie”: alle informatie, van welke vorm dan ook (mondeling, schriftelijk, grafisch, elektronisch, …), die in het kader van deze Overeenkomst tussen de Partijen wordt uitgewisseld;
“Werkdagen”: Weekdagen, met uitzondering van zaterdag, zondag en wettelijke feestdagen in België;
“Werkuren”: Op Werkdagen van 08:30 tot 12u00 en van 13u00 tot 17:00 uur CET.

Totstandkoming en structuur van de overeenkomst

Artikel 2.

Deze Algemene Voorwaarden zijn zowel van toepassing op de levering van Diensten als op de verkoop van Producten door OFFICE-IT, behoudens wanneer schriftelijk anders werd overeengekomen. Deze Algemene Voorwaarden zijn onderdeel van de Specifieke Voorwaarden. De Klant is in de mogelijkheid om kennis te nemen van en akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden door middel van de Specifieke Voorwaarden. De Klant aanvaardt de Algemene Voorwaarden door het aanvaarden of (digitaal) tekenen van de Specifieke Voorwaarden of door het op enige andere wijze bevestigen van de Algemene Voorwaarden, bijvoorbeeld in het geval dat de Klant OFFICE-IT toelaat om de Diensten en/of Producten te leveren. Door het aanvaarden van de Specifieke Voorwaarden en de Algemene Voorwaarden komt de Overeenkomst tot stand. De Overeenkomst is dus een onderhandeld document en zal primeren boven enige niet-onderhandelde Klant voorwaarden.

Artikel 3.

In het geval van enig conflict tussen de verschillende documenten die de Overeenkomst uitmaken, geldt de volgende hiërarchie: (i) Derde Leveranciers Algemene Voorwaarden; (ii) verwerkersovereenkomst; (iii) Specifieke Voorwaarden, en (iv) Algemene Voorwaarden.

Verplichtingen van de partijen

Artikel 4.

Behoudens anders expliciet overeengekomen, zijn de verbintenissen in het kader van deze Overeenkomst inspanningsverbintenissen. De Diensten worden steeds geleverd met alle zorg die redelijkerwijs mogelijk is volgens de stand van de techniek en die redelijkerwijs kan verwacht worden van een dienstverlener van gelijkaardige omvang die gelijkaardige diensten levert. OFFICE-IT zal steeds rekening houden met de technische aanwijzingen en richtlijnen welke zij van de Klant ontvangt.

Artikel 5.

De Diensten en Producten zullen door OFFICE-IT worden ontwikkeld en/of geleverd in de staat waarin deze zich op het moment van aflevering bevinden (‘as is’), derhalve met alle zichtbare en onzichtbare fouten en gebreken.

De meegedeelde termijnen van levering van de Diensten en Producten zijn indicatief en worden slechts verstrekt op basis van de op dat moment beschikbare informatie. Effectieve leveringstermijnen of planning van dienstverlening kan derhalve afwijken. 

OFFICE-IT garandeert in geen geval de geschiktheid of verhandelbaarheid van de Diensten en Producten om specifieke taken uit te voeren voorzien door de Klant, indien zij niet uitdrukkelijk zijn begrepen in de Specifieke Voorwaarden en/of de beschrijving van de functionele specificaties.

Tenzij anders overeengekomen in de Specifieke Voorwaarden, garandeert OFFICE-IT niet dat de Producten of Diensten te allen tijde beschikbaar zullen zijn of zullen functioneren zonder fouten, bugs of onderbrekingen.

OFFICE-IT garandeert niet dat een eventuele tussenkomst van OFFICE-IT zal toelaten het ontstane probleem te regelen of nog dat het gestelde probleem zich na haar interventie niet meer opnieuw zal voordoen, of dat geen andere moeilijkheid meer zal ontstaan ingevolge deze correctie.

De Klant draagt steeds de verantwoordelijkheid voor zijn bestaande infrastructuur (bijvoorbeeld, niet limitatief: hardware, software, websites, databestanden, controle- en beveiligingsprocedures, adequaat systeembeheer etc.) en de goede functionaliteit en veiligheid van al zijn werkmaterialen.

OFFICE-IT kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor een gebrek aan licentie- of toegangsrechten van de Klant voor Producten of Diensten die gebruikt worden door Klant. De Klant garandeert dat het de nodige rechten verworven heeft en vrijwaart en verdedigt OFFICE-IT van enige kosten (inclusief redelijke juridische kosten), verliezen, aansprakelijkheden of claims van derden terzake.

Artikel 6.

Partijen erkennen en aanvaarden dat het welslagen van werkzaamheden op het gebied van informatie- en communicatietechnologie afhankelijk is van een juiste en tijdige onderlinge samenwerking.

De Klant zal een vast contactpersoon aanduiden die alle nodige informatie ter beschikking zal stellen van OFFICE-IT.

De Klant zal steeds tijdig alle in redelijkheid door OFFICE-IT gewenste medewerking verlenen, waaronder het ter beschikking stellen van alle noodzakelijke en nuttige informatie, technische of algemene documentatie of andere inlichtingen.

De Klant garandeert de juistheid, tijdigheid en volledigheid van de door hem verstrekte informatie, opgegeven maten, eisen, specificaties van de Diensten en Producten en andere gegevens, die cruciaal zijn om de verplichtingen van OFFICE-IT onder deze Overeenkomst na te kunnen komen.

Artikel 7.

Voor de uitvoering van de Overeenkomst doet OFFICE-IT beroep op één of meerdere Uitvoerder(s) die al dan niet on-site bij de Klant zullen (moeten) werken. OFFICE-IT behoudt zich het recht voor om te bepalen welke Uitvoerder zal belast worden met de uitvoering van de Diensten en kan naar eigen goeddunken de Uitvoerder vervangen.

Indien de Uitvoerder niet (langer) aan de gestelde eisen voldoet, de naam van de Klant in diskrediet brengt of de Diensten naar redelijkheid niet (langer) uitvoert in overeenstemming met deze Overeenkomst, heeft de Klant het recht OFFICE-IT te verzoeken een andere Uitvoerder te selecteren. Dit ontslaat de Klant niet van diens betalingsverplichting. OFFICE-IT zal zo snel als mogelijk een nieuwe Uitvoerder aanstellen.

Artikel 8.

OFFICE-IT zal eventuele geplande onderbrekingen van de uitvoering van de Diensten (zoals kortstondige ziekte, verlofdagen van de Uitvoerder enz.) – voor zover mogelijk en voor zover er een impact is op de Diensten – tijdig meedelen aan de Klant.

Artikel 9.

Indien Diensten worden verleend in de ruimtes van de Klant, verbindt de Klant zich ertoe ervoor te zorgen dat de werkruimte en faciliteiten voldoen aan alle wettelijke eisen. De Klant vrijwaart OFFICE-IT voor en verdedigt OFFICE-IT tegen aanspraken van derden, waaronder inbegrepen de Uitvoerders van OFFICE-IT, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van handelen of nalaten van de Klant of van onveilige situaties in zijn organisatie. De Klant zal de binnen zijn organisatie geldende huis- en beveiligingsregels voor de aanvang van de Diensten aan de Uitvoerder(s) kenbaar maken.

Artikel 10.

In het geval dat de Klant Producten of Diensten van Derde Leveranciers aankoopt of afneemt, geldt dat de Klant enkel de Derde Leverancier kan aanspreken binnen de grenzen van de Derde Leverancier Algemene Voorwaarden. Behoudens indien de wet anders bepaalt, is OFFICE-IT niet verantwoordelijk voor de Derde Leveranciers Diensten en Producten.

De Derde Leverancier Algemene Voorwaarden worden ter beschikking gesteld door middel van de FAQ, beschikbaar op de website van OFFICE-IT. Indien de FAQ of links naar Derde Leverancier Algemene Voorwaarden niet beschikbaar zijn, is de Klant verantwoordelijk om OFFICE-IT hiervan op de hoogte te stellen. In dergelijk geval kan de Klant eveneens een kopie opvragen van de relevante Derde Leverancier Algemene Voorwaarden. De Klant erkent de Derde Leverancier Algemene Voorwaarden te hebben ontvangen, gelezen en aanvaard. De Klant kan in geen geval meer rechten ontlenen dan toegekend door de Derde Leverancier Algemene Voorwaarden. De Klant vrijwaart en verdedigt OFFICE-IT van enige kosten (inclusief redelijke juridische kosten), verliezen, aansprakelijkheden en claims die voortvloeien uit een schending van de Derde Leveranciers Algemene Voorwaarden.

Artikel 11.

Tenzij anders overeengekomen in de Overeenkomst, zal de Klant zelf instaan voor het maken van back-ups teneinde het eventuele verlies van gegevens te vermijden. Indien de onderhoudswerken van OFFICE-IT toch zouden leiden tot een onverwacht gegevensverlies, kan de Klant zich niet verhalen op OFFICE-IT voor haar eigen verlies van gegevens, dan wel voor aanspraken van derden die hierdoor werden geschaad.

Prijzen en betaling

Artikel 12.

De prijzen die aan de Klant worden meegedeeld in het kader van de Specifieke Voorwaarden, zijn louter indicatief en slechts bindend na uitdrukkelijke bevestiging door OFFICE-IT. Definitieve prijzen worden steeds weergegeven exclusief BTW of andere belastingen of heffingen en kennen slechts een geldingsduur van dertig (30) dagen of afwijkende termijn bepaald in de Specifieke Voorwaarden, of tot einde voorraad met betrekking tot de verkoop van hardware, indien dit wordt voorzien in de Specifieke Voorwaarden.

Artikel 13.

Tarieven en erelonen met het oog op dienstverlening worden steeds vastgelegd in functie van prestaties geleverd tijdens Werkuren en rekening houdend met een 38 uren werkweek, wat inhoudt dat supplementen mogelijk zijn buiten de Werkuren of bij overuren.
Indien supplementen worden aangerekend, gelden de volgende supplementen (niet gecumuleerd):

 • prestaties > 38 uur/week: + 50%;
 • prestaties > 7,6 uur/dag: + 50%;
 • prestaties tussen 20 en 07 uur: + 100%;
 • prestaties op zaterdag: +50%;
 • prestaties op zondag of wettelijke feestdag: + 100%.
Artikel 14.

In het kader van op volume of verbruik gebaseerde Diensten kunnen de prijzen maandelijks aangepast worden bij een plus of een min van de ondersteunde componenten.

Voor software licenties die op maandelijkse basis gefactureerd worden dient de Klant voor de twintigste (20ste) van de lopende maand wijzigingen in het aantal licenties voor de daaropvolgende maand door te geven. Indien de Klant niet tijdig of geen wijzingen in het aantal licenties doorgeeft, blijft het aantal licenties van de maand gehandhaafd voor de daaropvolgende maand.

Indien in het kader van een specifieke Dienst een eenmalige set-up kost wordt aangerekend, wordt dit vermeld in de Specifieke Voorwaarden. Indien er nadien een toevoeging gebeurt aan de componenten, kan het zijn dat er een bijkomende set-up kost verschuldigd is.

Artikel 15.

De tarieven kunnen jaarlijks op 1 februari door OFFICE-IT worden aangepast op basis van de volgende formule:

Nieuwe prijs = Basisprijs * (0,2 + 0,8 * (Nieuwe index \Aanvangsindex))

Waarvoor volgende definities gelden:
Basisprijs: prijs bij aanvang van de Overeenkomst;

Aanvangsindex: de door Agoria gepubliceerde index “referteloonkost nationaal gemiddelde in de digitale sector, Agoria Digital” van de maand die voorafgaat aan de ondertekening van de Overeenkomst;

Nieuwe index: de door Agoria gepubliceerde index “referteloonkost nationaal gemiddelde in de digitale sector, Agoria Digital” van de maand voorafgaand aan de datum van indexatie.

Artikel 16.

Indien een Derde Leverancier van Diensten of Producten zijn prijzen verhoogt, dan is OFFICE-IT gerechtigd haar prijzen overeenkomstig te verhogen, al dan niet met een uplift.

Artikel 17.

Ingeval er zich plots fundamentele veranderingen in de omstandigheden voordoen die van invloed zijn op de afgesproken prijs en welke omstandigheden bij de prijsbepaling niet te voorzien waren en bovendien het contractuele evenwicht verstoren, komen Partijen op eerste verzoek bij elkaar om tot een billijke aanpassing van de Overeenkomst te komen. Indien Partijen geen minnelijk akkoord kunnen bereiken na dertig (30) kalenderdagen te rekenen vanaf het verzoek tot aanpassing van de Overeenkomst, heeft de meest gerede Partij de mogelijkheid om de Overeenkomst op te zeggen door het versturen van een aangetekend schrijven met een opzegtermijn van dertig (30) kalenderdagen, zonder dat daardoor enige schadeloosstelling zou verschuldigd zijn.

Artikel 18.

Tenzij anders werd overeengekomen, geldt er voor de verplaatsingen die OFFICE-IT doet in functie van de Klant, een minimumtarief van 0,50 € per kilometer, met een minimum zoals uiteengezet in de volgende paragraaf. Het totaal aantal kilometers van de verplaatsing wordt bepaald op basis van het traject heen en terug vanaf de exploitatiezetel van OFFICE-IT tot bij de Klant.

Voor verplaatsingen binnen de provincie Antwerpen en naar de provincie Limburg geldt steeds een minimum van 55 euro. Voor verplaatsingen buiten Antwerpen en Limburg geldt een minimum van 105 euro.

Indien de Klant gevestigd is in het buitenland, worden de tarieven samen met de Specifieke Voorwaarden gecommuniceerd aan de Klant.

Tenzij anders overeengekomen, vallen de verblijfskosten van OFFICE-IT geheel ten laste van de Klant.

Artikel 19.

Behalve zoals bepaald in Artikel 25, zijn de facturen van OFFICE-IT betaalbaar binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de factuur.

Facturen dienen schriftelijk en aangetekend binnen de veertien (14) dagen na factuurdatum te worden geprotesteerd.

Artikel 20.

In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag, is de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een conventionele verwijlinterest verschuldigd gelijk aan de intrestvoet bepaald in artikel 5 Wet Betalingsachterstand (Wet 02/08/2002, BS 07/08/2002). Bovendien is de Klant in geval van niet-tijdige betaling van de factuur van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het onbetaalde factuurbedrag met een minimum van 175 euro, onverminderd het recht OFFICE-IT om een hogere schadevergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade.

Bij niet-betaling op de vervaldag, worden alle andere niet vervallen schuldvorderingen op de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar. In dat geval behoudt OFFICE-IT het recht om de uitvoering van de Overeenkomst te schorsen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder dat de Klant recht heeft op enige schadevergoeding.

Artikel 21.

Betalingen die de Klant aan OFFICE-IT verricht, worden in de eerste plaats aangerekend op de door de Klant verschuldigde kosten, daarna op de verschuldigde interesten en pas in laatste instantie op de verschuldigde hoofdsom.

Dienst-specifieke bepalingen

1. Aankoop van producten

Artikel 22.

Wanneer de Klant de Producten in ontvangst neemt, erkent hij de geschiktheid van deze Producten en erkent hij dat OFFICE-IT hem voldoende informeerde over de eigenschappen en het gebruik ervan.

Artikel 23.

De Klant verbindt zich ertoe voorafgaand voldoende informatie te hebben vergaard en ontvangen met betrekking tot de compatibiliteit en de werking van de aangekochte Producten. OFFICE-IT kan geenszins aansprakelijk gesteld worden indien de Klant Producten aankoopt waarvan achteraf wordt vastgesteld dat deze op geen enkele wijze compatibel is met de bestaande infrastructuur van de Klant.

Artikel 24.

Tenzij anders overeengekomen, zal de aankoop van hardware niet gepaard gaan met de verkoop of installatie van specifieke software. Indien er specifieke installatiesoftware bij de hardware geleverd wordt, zal de Klant instaan voor de installatie ervan en kan OFFICE-IT geenszins verantwoordelijk worden gesteld voor problemen die zich hierbij zouden voordoen, tenzij aan OFFICE-IT de opdracht wordt gegeven om de specifieke installatiesoftware te leveren en/of te installeren.

Artikel 25.

Behoudens anders overeengekomen in de Specifieke Voorwaarden en in afwijking van Artikel 19, is de aankoopfactuur voor het gehele bedrag contant betaalbaar op het ogenblik van aankoop, dan wel op het ogenblik van het plaatsen van de bestelling indien het gewenste Product niet onmiddellijk beschikbaar is. Voor aankopen die het bedrag van 5.000 euro overschrijden, is de Klant gehouden tot betaling van 40% van het aankoopbedrag op het ogenblik van het plaatsen van de bestelling. De openstaande som dient ten laatste te worden voldaan op het ogenblik van de levering.

Artikel 26.

De meegedeelde termijnen voor de levering van Producten zijn louter indicatief. Niettegenstaande zal de Klant een verwittiging ontvangen wanneer de bestelde Producten beschikbaar zijn voor afhaling in de gebouwen van OFFICE-IT dan wel kunnen bezorgd worden op de overeengekomen plaats van levering.

Behoudens anders werd overeengekomen, zal de Klant steeds instaan voor de leveringskosten van de geleverde hardware.

Artikel 27.

De eigendom van de verkochte hardware zal pas worden overgedragen aan de Klant nadat alle tegenprestaties, die hij aan OFFICE-IT verschuldigd is, voldaan werden en dit met inbegrip van de betaling van de overeengekomen prijs, kosten, intresten en eventuele schadevergoedingen. De risico’s van het verlies of de vernietiging van de aangekochte hardware zullen steeds gedragen worden door de Klant en dit vanaf het ogenblik van de levering.

Artikel 28.

Behoudens indien de Derde Leveranciers Algemene Voorwaarden anders bepalen, wordt de Klant geacht het Product te aanvaarden ‘as is’ op het moment van de levering.

De Klant wordt geacht vanaf de levering van de Producten afstand te doen van de vordering wegens zichtbare gebreken. Tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen, is OFFICE-IT enkel aansprakelijk voor verborgen gebreken indien de Klant haar hiervan per aangetekende zending op de hoogte stelt en dit binnen de veertien (14) dagen na ontdekking van de gebreken. Elke klacht dient zeer nauwkeurig omschreven te worden. In ieder geval vervalt elke vordering wegens verborgen gebreken één (1) jaar nadat de levering heeft plaatsgevonden.

Artikel 29.

De eventuele waarborgperiode neemt aanvang op het ogenblik van de levering van de hardware. Uitsluitend de waarborgen in de Derde Leveranciers Algemene Voorwaarden kunnen door de Klant worden ingeroepen, doch gelden niet ingeval van abnormaal gebruik van het Product door de Klant, ingeval van het combineren van de hardware met niet-compatibele hardware en/of software, het aanpassen van de hardware tegen de instructies, dan wel zonder toestemming van OFFICE-IT of de Derde Leverancier in of enige andere uitsluitingsgrond vermeld in de Derde Leveranciers Algemene Voorwaarden.

2. Dienstverlening aan een vaste prijs (waaronder onderhoud van netwerken)

Artikel 30.

Tenzij anders overeengekomen, wordt het onderhoud gefactureerd op basis van een prijs per toestel.

OFFICE-IT behoudt zich het recht voor de prijzen jaarlijks aan te passen in overeenstemming met Artikel 15.

Artikel 31.

De Klant verbindt zich ertoe alle systeemwijzigingen te laten uitvoeren door OFFICE-IT. De Klant kan geen schadevergoeding vorderen van OFFICE-IT voor fouten in het systeem veroorzaakt door aanpassingen, waaronder eveneens wordt verstaan, het combineren van het systeem met niet-compatibele hardware en/of software, die werden uitgevoerd door hemzelf of door derden.

3. Consultancy en regiewerk

Artikel 32.

Tenzij anders overeengekomen, worden de erelonen van OFFICE-IT berekend op basis van het aantal gepresteerde uren en rekening houdend met de vereiste specialisatie en arbeidsintensiteit die gepaard gaan met de specifieke opdrachten.

Artikel 33.

De Klant verbindt zich ertoe tot het betalen van provisies aan OFFICE-IT, die in rekening worden genomen bij de eindafrekening van het totaal aan geleverde prestaties. Aan het einde van de geleverde prestaties, zal de Klant een volledige en gedetailleerde kostenstaat ontvangen.

4. Hosting

Artikel 34.

OFFICE-IT biedt hostingdiensten aan op haar eigen systemen en bij Derde Leveranciers waar zij als tussenpersoon fungeert. Tenzij anders overeengekomen, rust op OFFICE-IT enkel de verplichting tot het ter beschikking stellen van een webruimte die voldoet aan de – in de Specifieke Voorwaarden opgenomen – beschrijving gegeven door de Klant. De Klant die bijkomende diensten (zoals een domeinnaam, web-mail, content management system, ed.) wenst zal hiervoor een bijkomende overeenkomst dienen te sluiten met OFFICE-IT.

Artikel 35.

Indien de hostingdienst op een systeem van Derde Leveranciers wordt aangeboden, waardoor OFFICE-IT enkel als tussenpersoon fungeert, erkent de Klant dat OFFICE-IT geenszins aansprakelijk kan worden gehouden voor de hostingproblemen die zich kunnen voordoen bij deze Derde Leveranciers. De Derde Leverancier is de eindverantwoordelijke over de hostingdienst.
De Derde Leveranciers Algemene Voorwaarden zijn onverkort van toepassing.

Artikel 36.

In het geval dat de Klant eigen hardware of software wenst te hosten, moet deze compatibel zijn met de door OFFICE-IT opgegeven specificaties. De Klant verzekert OFFICE-IT dat de overgedragen data voldoende beveiligd is en virusvrij wordt overgedragen. De Klant zal eveneens verantwoordelijk zijn voor het inrichten van een beveiligde verbinding tussen het eigen netwerk en het hostingplatform. De Klant verklaart op de hoogte te zijn van alle wetgeving die op hem en zijn activiteiten van toepassing zijn en verbindt zich ertoe deze te allen tijde na te leven.

Artikel 37.

Buiten het uitvoeren van de nodige virusscans, zal OFFICE-IT zich onthouden van het doorvoeren van aanpassingen aan de gegevens van de Klant die werden doorgestuurd in het kader van de hostingdiensten. De Klant erkent dat de eindverantwoordelijkheid voor de inhoud van zijn gegevens te allen tijde bij hem ligt. OFFICE-IT behoudt het recht om het publiek de toegang tot bepaalde gegevens te ontzeggen indien zij vaststelt dat deze een onrechtmatig karakter hebben dan wel een onwettige activiteit uitmaken. Voorgaande doet geen afbreuk aan de verantwoordelijkheid van de Klant en zijn verplichting om OFFICE-IT te vrijwaren indien zijn gegevens schade berokkenen aan derden.

Artikel 38.

Voor de registratie en overdracht van domeinnamen erkent de Klant op de hoogte te zijn van de reglementen terzake (zie deze van de VZW DNS Belgium). De Klant erkent kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden van de VZW DNS Belgium betreffende de registratie van domeinnamen en verklaart deze aanvaard te hebben. OFFICE-IT kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de registratie of overdracht van domeinnamen die schade toebrengen aan derden dan wel het onrechtmatig registreren van de domeinnaam van de Klant door derden, ed., dan wel het verlies van de domeinnaam door de Klant. De Klant vrijwaart OFFICE-IT van alle aanspraken die derden zouden kunnen laten gelden en het rechtstreeks gevolg zijn van de op zijn verzoek geregistreerde domeinnaam. De aangevraagde domeinnaam wordt door OFFICE-IT rechtstreeks op naam van de Klant geregistreerd, waarbij OFFICE-IT enkel als tussenpersoon handelt. De Klant heeft in dit verband een verificatieverplichting.

Met betrekking tot de hostingdienst, verbindt OFFICE-IT zich tot de beveiliging van het hostingplatform en tegen het volledig tenietgaan van gegevens en data van de Klant. Indien de back-up bestanden niet worden opgevraagd door de Klant aan het einde van de overeenkomst, zullen deze na maximaal zes (6) maanden definitief worden verwijderd van de servers van OFFICE-IT.

5. Helpdesk

Artikel 39.

Klanten die beroep doen op de helpdesk dienst van OFFICE-IT, kunnen gebruik maken van de helpdesk op het nummer 014/94.60.06 of via support@office-it.be. De helpdesk is uitsluitend beschikbaar tijdens Werkuren, tenzij anders overeengekomen.

De helpdesk-dienst beperkt zich tot oproepen binnen de bovenvermelde uren en heeft enkel betrekking op helpdesk medewerkers die steeds vanop afstand handelen. Tenzij anders overeengekomen worden de prestaties van de supportmedewerkers van de helpdesk van OFFICE-IT vergoed per begonnen kwartier volgens de prijslijst.

Gemeenschappelijke bepalingen

6. Reactietijd en SLA

Artikel 40.

Indien in de Bijlagen een Reactietijd en/of SLA bepaald wordt, geldt dat voor de berekening van de beschikbaarheid of de berekening van het al dan niet behalen van de SLA volgende zaken niet mee in overweging zullen worden genomen: onbeschikbaarheid of het niet behalen van de SLA ten gevolge van:

 • regelmatige onderhoudswerken door OFFICE IT, dan wel een Derde Leverancier, alsook noodonderhoud;
 • defecten/bugs in de hardware, software of diensten van de Klant of een Derde Leverancier;
 • een fout of nalatigheid van de Klant of een Derde Leverancier, inclusief het personeel en de onderaannemers van de Klant of een Derde Leverancier;
 • een schending door de Klant of diens aangestelden van de AUP;
 • de Inloopperiode;
 • Overmacht.

7. Systeembeheer

Artikel 41.

Indien afgesproken in de Specifieke Voorwaarden, krijgt de Klant krijgt een vaste medewerker toegewezen die de nodige informatie zal leveren om samen met de Klant het IT-dossier te beheren. Ook de zaken die niet onder de verantwoordelijkheid van OFFICE-IT vallen, zoals toepassingen van andere IT-leveranciers kunnen door de medewerker opgevolgd en gerapporteerd worden. Dit geeft de Klant het voordeel om met één lokale aanspreekpartner te werken. Bij probleemstellingen is een treffen met alle betrokken partijen noodzakelijk om voor de Klant een passende oplossing te vinden.

8. Voorschriften voor aanvaardbaar gebruik (Acceptable Use Policy (AUP)

Artikel 42.

Deze clausule zet de verantwoordelijkheden van de Klant en de eindgebruikers met betrekking tot het aanvaardbaar gebruik van de cloud-omgeving uiteen.

Behoudens andersluidend beding, zal OFFICE-IT de activiteiten en de (inhoud van) materialen van de Klant of diens eindgebruikers niet monitoren. OFFICE-IT zal evenwel gerechtigd zijn om (inhoud van) materiaal te verwijderen indien het redelijkerwijs kan aannemen dat het deze AUP schendt.

In dat geval, en indien mogelijk, zal OFFICE-IT de Klant in kennis stellen om de Klant toe te laten de noodzakelijke handelingen te ondernemen om het verder gebruik in strijd met de AUP te voorkomen of beëindigen. In het geval van een materiële schending van de AUP of in het geval dat OFFICE-IT niet in de mogelijkheid verkeert om de Klant te notificeren op voorhand, dan volstaat het dat OFFICE-IT de Klant nadien informeert.

De Klant erkent en aanvaardt dat OFFICE-IT zal meewerken met autoriteiten en/of andere derde partijen die gerechtigd zijn om criminele, dan wel andere ongeoorloofde activiteiten te onderzoeken.

De Klant is te allen tijde verplicht om de toepasselijke wetgeving na te leven en is niet gerechtigd om de Diensten te gebruiken voor illegaal, obsceen, aanstootgevende of frauduleuze activiteiten of inhoud. Is niet toegestaan (niet-exhaustief): (i) pleiten voor het toebrengen van schade, aanmoedigen van haat of geweld, schade toebrengen aan mensen, (de veiligheid van) bedrijven of instituties, (ii) hinderen van of schenden van de integriteit of veiligheid van een netwerk of (communicatie)systeem, (iii) filters omzeilen, (iv) het verzenden van ongevraagde, frauduleuze, misleidende of beledigende boodschappen, (v) verspreiding of introduceren van virussen of schadeveroorzakende code of programma’s (zoals bijvoorbeeld Trojan horses, worms), (vi) verzamelen van persoonsgegevens of informatie over een persoon zonder toestemming van dergelijke persoon, inclusief maar niet beperkt tot phishing, internet scamming, diefstal van paswoorden, spidering of harvesting, (vii) toegang (proberen te) verkrijgen tot accounts, netweren, computers, beveiliging, hardware en systemen van derde partijen, of (viii) schenden van derde partij rechten, zoals derde partij intellectuele eigendomsrechten.
Het is de Klant niet toegestaan om middelen, software, tools, procedures of routines te gebruiken die afbreuk kunnen doen aan de servers, diensten of software, of hun toegankelijkheid, veiligheid en goed functioneren.

De Klant zal te allen tijde verantwoordelijk zijn voor enig misbruik van gebruikersaccounts en zal ervoor zorgen dat er een effectief paswoordbeleid gevoerd wordt. De Klant zal de nodige maatregelen nemen om te verhinderen dat ongeautoriseerde derde partijen toegang hebben tot de accounts. De eindgebruikers zullen geen gebruik maken van accounts van andere eindgebruikers.

Het is tevens verboden om: (i) de gebruikersidentificatie of beveiliging van een netwerk of account te omzeilen. Dit heeft eveneens betrekking op het zichzelf of aan eindgebruikers verstrekken van ongeoorloofde toegang tot data en/of het zichzelf of aan de eindgebruikers verstrekken van toegang tot data die niet voor hem/haar bedoeld is, (ii) in te loggen tot of gebruik te maken van een server of account waartoe de Klant of eindgebruikers geen toegang hebben, (iii) gebruik te maken van tools die gemaakt zijn beveiligingsmaatregelen te doorbreken of omzeilen, of (iv) (Distributed denial of service ((d)dos)) aanvallen uit te voeren.

9. Relatie tussen de Partijen

OFFICE-IT voert deze Overeenkomst uit in alle vrijheid en onafhankelijkheid. Noch tussen OFFICE-IT en de Klant, noch tussen de Klant en de Uitvoerder(s), bestaat er een hiërarchische verhouding. OFFICE-IT draagt in geen geval enig werkgeversgezag op haar werknemers over aan de Klant, behoudens voor zover toegelaten door de toepasselijke wetgeving zoals hieronder uiteengezet.

De Partijen erkennen en aanvaarden dat zij vertrouwd zijn met de Wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers, de wijzigingen aangebracht door de Programmawet van 27 december 2012 en de wijzigingen die van tijd tot tijd kunnen worden gedaan en gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad. Partijen verbinden zich tot naleving van de bepalingen van deze wetten.

De Klant mag dan ook geen andere instructies aan de werknemers van OFFICE-IT (en/of werknemers van de onderaannemers waarop OFFICE-IT beroep doet) geven dan de in deze Overeenkomst genoemde aanwijzingen met betrekking tot gedrags- en veiligheidsnormen, tijdmanagement, de in deze Overeenkomst genoemde geldende beleidsnormen en procedures van de Klant dan wel de werkzaamheden die door deze werknemers worden uitgevoerd.

De Klant is niet bevoegd om beslissingen te nemen inzake:

 • het aanwervingsproces;
 • het vergoedingspakket (definitie van salarissen en emolumenten, vergoeding van onkosten, etc);
 • disciplinaire aangelegenheden;
 • training en het beleid met betrekking tot opleiding (met uitzondering van deze aspecten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Diensten);
 • ontslag en gerelateerd beleid;
 • beheer van aanwezigheden en afwezigheid van werk (vakantie, ziekteverlof en andere vormen van afwezigheid);
 • dienstverbanden en aspecten van organisatie die betrekking hebben op werknemers van de Dienstverlener (en/of werknemers van de onderaannemers waarop Dienstverlener beroep doet).

Alle eventuele instructies die door de Klant worden gegeven inzake de uit te voeren werkzaamheden, dienen strikt beperkt te blijven tot de operationele en technische aspecten van de levering van de Diensten, mogen in geen geval neerkomen op de autoriteit van een werkgever en dienen louter betrekking te hebben op het volgende:

 • planning van te leveren Diensten;
 • tijdsbestek waarin de Diensten moeten worden geleverd, indien van toepassing;
 • processen en procedures van de Klant zoals deze door Partijen zijn overeengekomen en bij de levering van de Diensten in acht moeten worden genomen (bijvoorbeeld met betrekking tot veiligheids- of toegangsregels);
 • toegang tot locaties en faciliteiten van de Klant ten behoeve van de levering van de Diensten;
 • gebruik van materiaal, infrastructuur, gereedschap of faciliteiten van de Klant ten behoeve van de levering van de Diensten.

In geval van twijfel dienen Partijen te overleggen over de toepasbaarheid van een instructie van de Klant.

De Specifieke Voorwaarden kunnen meer specifieke details bevatten over de instructies die door de Klant kunnen worden gegeven. Deze lijst kan te allen tijde gedurende de looptijd van de Overeenkomst worden aangepast.

De Klant dient te voldoen aan de verplichtingen die aan de “gebruiker van de diensten” worden opgelegd door de genoemde Programmawet.

De Klant zal OFFICE-IT vrijwaren voor alle vorderingen, schade en aansprakelijkheden die het gevolg zijn van een niet- naleving van de bepalingen van dit artikel.

10. Aansprakelijkheid

Artikel 43.

De aansprakelijkheid die OFFICE-IT kan oplopen, vloeit voort uit een inspanningsverbintenis die door de Klant degelijk zal moeten worden aangetoond.

OFFICE-IT kan niet aansprakelijk gesteld worden voor (i) onrechtstreekse of gevolgschade geleden door de Klant zoals, o.m. financiële of commerciële verliezen, verhoging van algemene kosten, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, storing van planning, verlies van verwachte winst, gemiste klanten, verlies van voordelen, aantastingen en verlies van bestanden of data, verlies van klanten, verlies van reputatie, winstderving en verliezen ten gevolge van gerechtelijke stappen of aanspraken die derden hebben ondernomen tegen de Klant, (ii) schade veroorzaakt door een fout of nalatigheid van de Klant, (iii) de vergoeding van alle directe en indirecte schade die geheel of gedeeltelijk veroorzaakt is door software of hardware geleverd of gemaakt door derden, of door enig ander element in het bedrijf van de Klant gebracht na totstandkoming van de Overeenkomst, (v) alle vorderingen door derden tegen de Klant gericht, (vi) technische storingen en pannes die buiten het netwerk van OFFICE-IT kunnen plaatsvinden, en (vii) situaties van Overmacht.

De Klant staat in voor het behoorlijk gebruik van de Producten en/of Diensten. Hij dient steeds rekening te houden met de specificaties en instructies die hem worden gegeven door OFFICE-IT dan wel door de Derde Leverancier. Indien de Klant de Producten en/of Diensten op een ongeoorloofde wijze gebruikt, vervalt alle recht op verhaal ten aanzien van OFFICE-IT.

Artikel 44.

Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is de totale aansprakelijkheid van OFFICE-IT wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst beperkt tot (i) in het kader van de verlening van Diensten, de vergoeding van directe schade tot maximaal het totaal van de gefactureerde bedragen (exclusief BTW) gedurende de 6 maanden voorafgaand aan de dag dat het schadeverwekkende feit zich voordeed, en (ii) in het kader van de levering van Producten, tot maximaal 10% van de verkoopprijs van het desbetreffende Product. In geen geval echter zal de totale aansprakelijkheid voor alle directe schade tijdens de ganse duur van de Overeenkomst de door de Klant betaalde vergoeding voor de specifieke Diensten (exclusief BTW) overschrijden.

De beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing met betrekking tot schade veroorzaakt door een opzettelijke en/of bedrieglijke fout of grove nalatigheid door OFFICE-IT.

11. Intellectuele eigendomsrechten

Artikel 45.

De rechten van intellectuele eigendom, zoals maar niet beperkt tot auteursrechten en rechten op en in software en databanken, die voorwerp uitmaken van de Overeenkomst tussen OFFICE-IT en de Klant, blijven te allen tijde uitsluitend bij OFFICE-IT of diens Derde Leveranciers berusten. De Klant kan geen aanspraken laten gelden aangezien het leveren van Producten en/of Diensten geen overdracht van intellectuele eigendom tot gevolg hebben, behoudens andersluidende bepaling in deze Overeenkomst.

Artikel 46.

Voor wat betreft de Producten geleverd door Derde Leveranciers, zijn uitsluitend de licentie- of toegangsvoorwaarden en -beperkingen zoals vervat in de Derde Leveranciers Algemene Voorwaarden van toepassing.

Artikel 47.

De Klant beschikt enkel over een beperkt, niet- exclusief, royalty-vrij en niet-overdraagbaar (inclusief niet sublicentieerbaar) gebruiksrecht voor de interne bedrijfsdoeleinden van de Klant, vanaf de levering tot het einde van de Overeenkomst.

Artikel 48.

OFFICE-IT is echter gerechtigd, zonder voorafgaande kennisgeving, enige licentie of toegang op te schorten of te beëindigen in het geval de Klant de op de licentie of toegang betreffende facturen niet tijdig voldoet of in het geval van een materiële schending van de Overeenkomst. Een schending van de AUP wordt aanzien als een materiële schending.

Artikel 49.

Tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van OFFICE-IT, mag de Klant nooit de gegevens, resultaten ed. – die het resultaat zijn van de Overeenkomst met OFFICE-IT – bekendmaken of ter beschikking stellen aan derden.

De Klant zal tevens de aanduiding met betrekking tot auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom nooit verwijderen of wijzigen.

Artikel 50.

OFFICE-IT bevestigt eigenaar te zijn van de gebruiksrechten die zij aan de Klant verstrekt en vrijwaart deze laatste tegen aanspraken van derden. Voorgaande is niet van toepassing indien de Klant zelf wijzigingen aanbracht aan de geleverde Producten of Diensten, waardoor derden rechtstreeks schade hebben ondervonden.

12. Geheimhouding

Artikel 51.

Partijen verbinden zich ertoe om de Vertrouwelijke Informatie vertrouwelijk te behandelen en ze niet aan derden mee te delen, tenzij voor zover nodig voor het uitvoeren van de Overeenkomst en mits dergelijke derden gebonden zijn door geschikte vertrouwelijkheidsverplichtingen.

Wordt niet beschouwd als Vertrouwelijke Informatie:

 • de informatie die op wettelijke wijze is bekomen bij een derde die door geen enkele vertrouwelijkheidsverplichting of geheimhouding gehouden is;
 • de informatie die een Partij reeds kende vooraleer ze werd overgemaakt in het kader van deze Overeenkomst;
 • de informatie die een Partij zelf heeft ontwikkeld zonder schending van deze Overeenkomst;
 • de informatie die in het openbaar domein is gevallen zonder de tussenkomst of de fout van de Partij die ze ontvangen heeft

Indien een Partij op basis van toepasselijke wetgeving, een vonnis of arrest of een gerechtelijke of administratieve beslissing gehouden is om Vertrouwelijke Informatie mee te delen, zal die Partij, indien toegelaten, de andere Partij hiervan op de hoogte stellen, ten einde die Partij in staat te stellen dergelijke beslissing te betwisten, dan wel te voldoen aan de mededeling.

Zonder afbreuk te doen aan het voorgaande is OFFICE-IT gerechtigd de (handels- of merk)naam en het logo van de Klant en een korte beschrijving van de Diensten op te nemen in een referentielijst en in andere promotiemateriaal, waaronder op de website van OFFICE-IT.

13. Gegevensbescherming

Artikel 52.

In het kader van de Overeenkomst kan OFFICE-IT (verwerker) persoonsgegevens verwerken op instructie van de Klant (verwerkingsverantwoordelijke). De Partijen sluiten in dat geval een verwerkersovereenkomst af.

14. Duur

Artikel 53.

Tenzij anders overeengekomen in de Specifieke Voorwaarden, wordt de Overeenkomst voor de duur van één (1) jaar aangegaan. Daarna wordt zij automatisch vernieuwd voor opeenvolgende termijnen van één jaar, tenzij één van de Partijen een schriftelijke kennisgeving richt ten aanzien van de andere Partij en dit ten minste drie maanden voor het einde van de termijn.

15. Beëindiging

Artikel 54.

OFFICE-IT behoudt zich het recht om de Overeenkomst met de Klant te beëindigen door middel van een aangetekend schrijven indien aangetoond kan worden dat de uitvoering van de Overeenkomst niet langer haalbaar en redelijk is. Bij ontbinding van de Overeenkomst worden de eventueel betaalde voorschotten niet terugbetaald.

Artikel 55.

Onverminderd haar recht op schadevergoeding kan Dienstverlener naar haar goeddunken de uitvoering van de Overeenkomst opschorten, of de Overeenkomst van rechtswege, zonder ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst en met onmiddellijke ingang ontbinden, door de loutere verzending van een ter post aangetekende brief:

 • ingeval van herhaaldelijke of ernstige inbreuk op de contractuele verplichtingen (zoals laattijdige en/of niet-betaling op één enkele vervaldag) door Klant;
 • in het geval de Klant een uitstel van betaling heeft aangevraagd, of zich in staat van faillissement of staking van betaling bevindt of zijn krediet aan het wankelen is gebracht of kennelijk onvermogend is;
 • indien de Klant de timesheet of enig ander tijdregistratiesysteem zonder gegronde reden weigert te ondertekenen, bevestigen of aanvaarden;
 • ingeval van ontbinding en/of vereffening van de vennootschap van de Klant;
 • indien er op het geheel of een deel van de goederen van de Klant uitvoerend en/of bewarend beslag wordt gelegd op verzoek van een schuldeiser of in geval van andere uitvoerende of bewarende maatregelen ten aanzien van de goederen van de Klant;
 • ingeval van bewijs of ernstige vermoedens van fraude verricht door de Klant;
 • indien de Klant weigert de gevraagde inlichtingen te verstrekken of ingeval de Klant onjuiste en/of valse inlichtingen heeft verstrekt.
Artikel 56.

De Partijen kunnen bovendien de Overeenkomst beëindigen indien de andere Partij een bewezen grove fout of materiële contractuele tekortkoming begaat en deze niet heeft rechtgezet binnen een termijn van dertig (30) kalenderdagen nadat zij door de Partij die zich op de fout of tekortkoming beroept per aangetekende brief in gebreke was gesteld. Verlenging van voormelde herstelperiode zal niet op onredelijke gronden worden geweigerd, indien de nalatige Partij, gedurende de herstelperiode van dertig (30) kalenderdagen, een aanvang heeft gemaakt met het herstel en dit in alle redelijkheid en billijkheid voortzet.

Artikel 57.

Indien de Klant een Overeenkomst met minimum afnameverplichting aangaat en de Klant leeft de minimum afnameverplichting niet na of wenst de minimum afnameverplichting stop te zetten, dan is de Klant een forfaitair bedrag verschuldigd gelijk aan één (1) jaar het (maandelijks) bedrag dat betrekking heeft op de afnameverplichting, tenzij anders overeengekomen.

De Klant doet uitdrukkelijk afstand van de toepassing van artikel 1794 van het Burgerlijk Wetboek.

16. Gevolgen van beëindiging

Artikel 58.

In het kader van hosting-diensten, heeft de Klant recht op overdracht van het dossier, inclusief de nodige systeem documentatie. De virtuele servers en data van de Klant worden in een server formaat (i.e. een image van de server) op een data drager van de Klant afgeleverd. De assistentie bij beëindiging wordt gefactureerd overeenkomstig de tussen Partijen gangbare in regie tarieven.

17. Overmacht

Artikel 59.

Geen van beide Partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van Overmacht. Dit geldt niet voor de betalingsverplichting van de Klant.

In het geval een Partij verhinderd wordt door van een geval van Overmacht, dan zal hij de andere Partij daarvan schriftelijk op de hoogte stellen binnen een redelijke termijn na aanvang van het geval van Overmacht.

Indien een situatie van overmacht langer dan zestig (60) kalenderdagen duurt, is elke Partij gerechtigd de Overeenkomst geheel dan wel gedeeltelijk onmiddellijk en zonder gerechtelijke tussenkomst te beëindigen bij aangetekend schrijven. De Klant zal in dergelijk geval gehouden zijn tot pro-rata betaling voor de geleverde Diensten.

18. Imprevisie

Artikel 60.

Indien zich na de ondertekening van de Overeenkomst wijzigingen in de omstandigheden voordoen die de uitvoering van de Overeenkomst buitensporig bezwarend maken, die op het moment van de ondertekening van de Overeenkomst niet te voorzien waren en die niet te wijten zijn aan de Partij die door deze omstandigheden wordt getroffen, heeft de getroffen Partij het recht om nieuwe onderhandelingen over het (de) betrokken onderdeel (onderdelen) van de Overeenkomst te vragen.

In een dergelijk geval zullen de Partijen, op eerste verzoek, te goeder trouw onderhandelen over een aanpassing van de Overeenkomst. De Partijen stellen alles in het werk om op constructieve wijze tot een billijke aanpassing van de Overeenkomst te komen.

Indien de Partijen na dertig (30) kalenderdagen te rekenen vanaf het verzoek tot aanpassing van de Overeenkomst niet tot een minnelijke overeenkomst kunnen komen, of indien de andere Partij weigert te onderhandelen, heeft de getroffen Partij het recht de Overeenkomst te beëindigen door middel van een aangetekende brief met een opzegtermijn van dertig (30) kalenderdagen, en dit zonder dat enige schadevergoeding verschuldigd is.

19. Niet-afwerving

Artikel 61.

De Klant zal tijdens de duur van de opdracht en tot twaalf (12) maanden na het einde ervan, noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks, een samenwerking (arbeidsovereenkomst,  zelfstandige samenwerking of via een andere constructie) aangaan met de Uitvoerders die door OFFICE-IT gelast zijn/waren met de opdracht bij de Klant, tenzij mits betaling van een vergoeding aan OFFICE-IT gelijk aan zes (6) maanden de dagprijs zoals wordt aangerekend voor de betreffende Uitvoerder of indien geen dagprijs bepaald werd, het uurtarief vermenigvuldigd met acht (8) uur om tot een dagprijs te komen.

20. Toepasselijk recht en rechtbank

Artikel 62.

De Overeenkomst wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag van 11 april1980 (CISG). Alle geschillen tussen Partijen omtrent de totstandkoming, uitvoering en/of interpretatie van de Overeenkomst behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken te Antwerpen, afdeling Antwerpen.

21. Algemene bepalingen

Artikel 63.

De Overeenkomst bevat de volledige weergave van de rechten en plichten van Partijen, en treedt in de plaats van alle voorgaande overeenkomsten en voorstellen, mondeling zowel als schriftelijk. Afwijkingen van en aanvullingen op deze Overeenkomst zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen de Partijen zijn overeengekomen.

Artikel 64.

De Klant is niet gerechtigd de Overeenkomst, dan wel de eruit voortvloeiende rechten of verplichtingen geheel of gedeeltelijk over te dragen zonder de voorafgaandelijke, schriftelijke toestemming van OFFICE-IT.

Artikel 65.

OFFICE-IT kan voor de uitvoering van de Overeenkomst beroep doen op onderaannemers.

Artikel 66.

De eventuele nietigheid of ongeldigheid van een bepaling laat onverlet de geldigheid van de andere bepalingen. Partijen zullen alles in het werk stellen om een nietige, dan wel ongeldige clausule te vervangen door een geldige clausule met dezelfde economische impact.

Artikel 67.

Een Partij kan niet geacht worden afstand te hebben gedaan van een recht of aanspraak uit deze Overeenkomst of betreffende een wanprestatie van de andere Partij, tenzij deze afstand uitdrukkelijk wordt gedaan en schriftelijk wordt meegedeeld.

Artikel 68.

Behoudens andersluidend beding zullen alle in de Overeenkomst voorziene rechtsmiddelen cumulatief en bovenop (en niet in de plaats van) andere rechtsmiddelen ter beschikking staan van Partijen, met de uitzondering van de volgende remedies, dewelke expliciet uitgesloten zijn: het recht op prijsvermindering (artikel 5.97 van het Burgerlijk Wetboek), het recht om OFFICE-IT te vervangen of laten vervangen door een andere dienstverlener (artikel 5.235 van het Burgerlijk Wetboek), het recht om de Overeenkomst te beëindigen of schorsen ten gevolge van een anticipatieve niet-uitvoering van OFFICE-IT (respectievelijk artikel 5.90, paragraaf 2 en artikel 5.239, paragraaf 2 van het Burgerlijk Wetboek).

Artikel 69.

Alle kennisgevingen, verzoeken en andere communicatie onder deze Overeenkomst (met uitsluiting van de dagelijkse operationele communicatie) zullen schriftelijk gebeuren via aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging.

Artikel 70.

Alle bepalingen van de Overeenkomst die uitdrukkelijk zijn aangeduid als de beëindiging (met inbegrip van ontbinding) of het verstrijken van de Overeenkomst overlevend, evenals alle bepalingen van de Overeenkomst die de uitvoering of naleving ervan na de beëindiging of het verstrijken van de Overeenkomst beogen, zullen de beëindiging of het verstrijken van de Overeenkomst overleven en volledig van kracht blijven. In het bijzonder, maar niet limitatief, zullen alle bepalingen met betrekking tot aansprakelijkheid, vertrouwelijkheid en niet-afwerving blijven gelden na beëindiging van de Overeenkomst, op welke wijze dan ook.

Artikel 71.

De titels en opdelingen in deze Overeenkomst worden uitsluitend indicatief gebruikt en beïnvloeden op geen enkele wijze de inhoud of draagwijdte van de bepalingen en van de rechten en verplichtingen die eruit voortvloeien.